2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı

“TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır.

Çağrı Başlığı:

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

Çağrı Amacı:

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

Çağrı Hedefi:

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrının Beklenen Etkileri:

Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.

Çağrıya Dair Özel Koşullar:

Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir.

-Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

-Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Çağrı Bütçesi 200.000.000 TL
Çağrının Başvuru Tarihleri 01.08.2018-31.12.2018
Maksimum Proje Süresi 36 Ay
Maksimum Proje Bütçesi 50.000.000 TL
Destek Oranı -KOBİ %75

-Büyük Ölçekli Kuruluş %60

Desteklenen Giderler -Personel Gideri

-Seyahat Gideri

-Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

-Danışmanlık ve Hizmet Alımları

-Malzeme ve Sarf Alımları

-Genel Giderler

Çağrı Başvuru Koşulları Çağrıya özel bir koşul bulunmamaktadır.