Tüm sektörlerde rekabetin çok yoğun yaşandığı ve dolayısıyla gelir pastasındaki dilimin giderek azaldığı bir dönemde, şirketlerimiz kazançlarını artırabilmek için ürünlerinin fiyatlarını artırmak yerine maliyetlerini düşürebilmek için çaba sarf etmekte, yeni yol ve yöntemler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bilindiği üzere, işverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin %20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetine de ayrıca katlanmaktadırlar. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tüm işverenler, SGK primi işveren payındaki %20,5 olan maliyetlerini  5 puanlık indirim ile %15,5 olarak ödemektedirler. 6111 SGK teşviki ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın kalan %15,5’lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay – 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkân vermektedir. 7103 sayılı Kanun kapsamında uygulanan SGK teşvikinde ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın SGK primi işçi ve işveren paylarının tamamının (Brüt ücretin yüzde 37,5 inin) 12 şer aylık dönemler itibariyle işsizlik fonundan karşılanmasına imkân vererek bütçenize çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, 7103 ve 6111 sayılı kanunlar teşvik kapsamındaki çalışanlarınızın iki ayrı kanundan aynı anda faydalandığı durumlarda, SGK prim teşvik tutarlarından avantajlı olanı tercih edilerek en yüksek tutarda faydalanmayı sağlamakta ve SGK prim maliyetlerinizi daha da azaltmaktayız.
 
1-) 6111 Sayılı SGK Teşvikinin Amacı:
 
·         Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
·         Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,
·         Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmek,
·         Kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla,
 
13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde ile yeniden düzenlenmiştir.
6111 Sayılı SGK Teşvikinin Süresi: 4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin %5’lik indirimden kalan kısmın tamamının Hazine tarafından karşılanmasını ön gören 6111 sayılı teşvik kanunu 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. 01.03.2011 tarihinde 31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu kanun uygulaması 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.  
 
Kimler Faydalanabilir:
 
·         SGK ödemeleri düzenli, cezası olmayan veya borcunu yapılandırmış özel sektör işyeri olması,
·         Son 6 ay çalışan sayısının üzerine ilave çalışan istihdam etme,
·         İlgili Personelin daha önce farklı işyerinde teşvikten yararlanmamış olması,
·         01.03.2011-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış ve son 6 aydır işsiz olması, kesin kriterlerdir.
 
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek çalışanlar ile 18 yaşından büyük kadınlar faydalanabilir. Eğer İşkur’a kayıtlı işsiz ise erkeklerdeki yaş kriteri ortadan kalkmaktadır. Bunun haricinde MYK Belgesi, Ön-Lisans/Lisans Diploması, İŞKUR Kaydı, İŞKUR İşgücü yetiştirme kursu gibi durumlar teşvikten faydalanma süresini belirleyici ve/veya artırıcı unsurlardır.
 
6111 sayılı teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayrıcalıklı kılan hususlar:
 
– 6111 sayılı teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayrıcalıklı kılan en önemli husus asgari ücretin 7,5 katına kadar olan brüt ücretler için de uygulanabilmesidir.
– Başka bir ifadeyle, örneğin, aylık brüt ücreti 15.217,00 TL (2018 yılı) olan bir sigortalının SGK işveren hissesi payı üzerinden hak edilen teşvik tutarı diğer teşviklerde asgari ücret esas alınarak hesaplanırken (Yani, 2018 yılı Brüt asgari ücret olan 2.029 TL üzerinden sadece 315 TL teşvik desteği sağlanmaktadır)
– 6111 teşvik uygulamasında 15.217,00 TL baz alınarak uygulanmakta (Yani, 15.217 TL üzerinden toplam 2.350 TL gibi çok avantajlı bir teşvik desteği sağlanmaktadır) ve firmalara önemli avantaj sağlamaktadır.
– Ayrıca, meslek/sektör sınırlaması, coğrafi bölge sınırlaması, çalışan sayısı sınırlaması gibi kısıtlamaları da bulunmamaktadır.
 
2-) 7103 Sayılı SGK Teşvikinin Amacı:
 
·         Kadınların, gençlerin ve engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
·         Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,
·         Kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla 28.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7103 Sayılı Torba Kanunun 42.maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 19. madde ile düzenlenmiştir.
 
7103 Sayılı SGK Teşvikinin Süresi: 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi gereği yapılan düzenlemeye göre, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında ilave istihdam sağlayan işverenlerin  31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; – işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;
 
– işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,  bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanır.
Yararlanma Şartları: Sigortalı yönünden;   01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,   Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,   İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde toplam 10 günden fazla kayıtlı olmaması, İşveren yönünden;   Özel sektör işverenine ait olması,   Sigortalıların işe alındığı yıldan bir Önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,   Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,   Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,   Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,   Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
Söz konusu 7103 sayılı Torba Kanun Tasarısının 42 inci maddesine (4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesi) göre;
– İmalat ve Bilişim sektörleri dışında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren firma çalışanları için 2018 yılı Brüt asgari ücret 2.029 TL üzerinden 760 TL (Brüt asgari ücretin yüzde 37,5i) teşvik desteği sağlanmaya devam edilecektir. Buna ilave olarak verilecek Muhtasar gelir vergisi beyannamesi ile yaklaşık 120 TL ilave Gelir ve Damga vergisi indirimi sağlanabilecektir. Yani şartları taşıyan bir çalışan için yaklaşık 880 TL indirim söz konusu olacaktır.
– İmalat ve Bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firma çalışanları için uygulanacak teşvik tutarı üst sınırı 2018 yılı Brüt asgari ücret olan 2.029 TL olarak uygulanacaktır. Yani belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Brüt ücreti 5.410 TL ve üzeri olan çalışanları için 2.029 TL (Brüt asgari ücretin yüzde 37,5i) teşvik desteği sağlanacak olup, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara çok ciddi indirim imkânları sunulacaktır. Buna ilave olarak verilecek Muhtasar gelir vergisi beyannamesi ile yaklaşık 540 TL ilave Gelir ve Damga vergisi indirimi sağlanabilecektir. Yani şartları taşıyan bir çalışan için yaklaşık 2.570 TL indirim söz konusu olacaktır.
– Yeni uygulama ile birlikte 01/01/2018-31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan bir çalışan kanunda yer alan diğer şartları taşıması halinde Aralık 2020 dönemini aşmamak üzere 12 ay boyunca, 18-25 yaş arasında yer alan genç çalışanlar, engelli çalışanlar ve kadın çalışanlar 12 ay yerine 18 ay boyunca söz konusu teşvikten faydalanacaktır.
– Coğrafi bölge sınırlaması, çalışan sayısı sınırlaması gibi kısıtlamaları da bulunmamaktadır.  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarda bile en fazla asgari ücret seviyesinde SGK prim teşviklerinden fayda sağlandığı dikkate alındığında 6111 sayılı Kanun ile 7103 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamalarının işverenlere sağladığı fayda çok daha net görülebilmektedir.
27 Mart 2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Torba Kanunun 70.maddesi (5510 sayılı Kanunun Ek.madde 17) ile Geçmiş Dönemlere ilişkin olarak tespit edilen Geçmiş Dönem SGK Teşvik Destek ve İndirimlerine ilişkin yenilikler:
 
– SGK tarafından ilgili kanunlarla sağlanan teşvik destek ve indirimlerden yararlanılabileceği halde yararlanmamış işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma ve değişiklik yapma imkânı getirilmesi amaçlanmaktadır.
– Söz konusu iade tutarlarının, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenmesi planlanmaktadır.
– İade tutarlarına ilişkin ödeme, öncelikle 5510 sayılı Kanun kapsamında muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dahil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilecektir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacaktır.
Elit Vizyon Danışmanlık, tecrübeli ve uzman kadrosuyla Vergi Denetimi, İş Hukuku, Mali Hukuki Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yukarıda belirtilen uygulamalar kapsamında SGK Teşvik Danışmanlığı hizmeti sunan bir Danışmanlık Firmasıdır. Elit Vizyon Danışmanlık, firmaları söz konusu teşvik uygulamalarının ortaya çıkardığı karmaşık hukuki mevzuattan kurtarmakla birlikte, maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak teşviklerden ne ölçüde faydalandığının kontrolünü ücretsiz olarak yapmakta ve uzman kadrosunun özverili çalışmasıyla analiz sonuçlarını sizlerle paylaşmaktadır.
Geliştirdiğimiz yazılım aracılığıyla yapacağımız ön çalışma neticesinde teşvik uygulamasının başladığı 2011 yılından cari döneme kadar yararlanılmamış SGK Teşvik Destek ve İndirimlerine ilişkin iade tutarlarınızı ve 31.12.2020 tarihine kadar SGK prim teşviklerinden ne miktarda faydalanabileceğinizi hızlı, güvenilir, tam ve doğru bir şekilde raporlandırmaktayız.
Sizlerde söz konusu mevzuat karmaşıklığından dolayı teşviklerden yeteri kadar faydalanamıyorsanız bizlerle iletişime geçerek maksimum faydalanma seviyesine erişebilir, dönemsel bütçe rakamlarınıza yük olan gizli SGK prim maliyetlerinizi azaltarak bütçe dengenize katkı sağlayabilir ve çalışanlarınıza yönelik yatırım kararlarınızı yönlendirebilirsiniz.
Bu sayede İnsan Kaynakları ve Muhasebe-Finans Departmanlarınıza destek sağlayarak çalışanlarınıza yönelik maliyetlerinizi birlikte azaltabiliriz.